Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: hieronder vallen de categorieën die met de functie van het plaatsingsaanbod mogelijk zijn, zoals: een onderzoeksproject of -casus, implementatieproject, stage, bijbaan en evenement.

 2. Oanax: u gaat dit contract aan met Oanax.

 3. Oanax education: onderdeel van Oanax dat voornamelijk bedoeld is voor educatieve doeleinden.

 4. Bijbaan: een op de website www.oanax.com aangemelde baan binnen of namens de organisatie van de plaatser. Onderdeel van aanbod.

 5. Contactgegevens: hiermee worden de naam- en adresgegevens en overige contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mailadres) van gebruikers dan wel plaatsers bedoeld.

 6. Elektronisch dataverkeer: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via elektronische communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld: e-mail, EDI (Electronic Data Interchange) of interactieve internetpagina’s.

 7. Evenement: een op de website van www.oanax.com aangemelde opdracht binnen en/of namens de organisatie van de plaatser. Deze valt niet te kwalificeren als een (eerste) baan na het afstuderen of als bijbaan tijdens de studie. Onderdeel van aanbod.

 8. Gebruiker: een gebruiker (student) van de website www.oanax.com.

 9. Gebruikersprofiel: een korte beschrijving van een student (NAW-gegevens, opleiding, werkervaring, etc.), dat door middel van een door hen zelf ingevuld elektronisch profielformulier op de website is geplaatst.

 10. Implementatieproject: een op de website van www.oanax.com aangemelde opdracht binnen en/of namens de organisatie van de plaatser. Deze kan kwalificeren als een extra activiteit voor de gebruiker buiten onderwijsactiviteiten om. Onderdeel van aanbod.

 11. Lidmaatschap: een lidmaatschap bij Oanax loopt voor 1 kalenderjaar en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Overeenkomstig kan men tot 31 december uw lidmaatschap aanpassen of opzeggen.

 12. Match: het tot stand komen van overeenstemming tussen gebruiker en plaatser. De wijze waarop de overeenstemming tot stand komt (mondeling, schriftelijk of via elektronisch dataverkeer) is daarvoor irrelevant.

 13. Onderzoekscasus: een op de website van www.oanax.com aangemelde opdracht binnen en/of namens de organisatie van de plaatser, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na het afstuderen of als bijbaan tijdens de studie. Onderdeel van aanbod.

 14. Onderzoeksproject: gelijk aan onderzoekscasus.

 15. Opdracht: het geheel van afspraken tussen de plaatser en Oanax tot het vinden van een geschikte kandidaat voor een functie.

 16. Organisatieprofiel: een korte beschrijving van het profiel (soort bedrijf, omvang, werkzaamheden, etc.) van een bepaalde plaatser. Dat is ingevuld op een door de website aangegeven elektronisch profielformulier en op de website is geplaatst.

 17. Plaatser: een organisatie/werkgever die aanbod op de website heeft geplaatst.

 18. Stage: een op de website van www.oanax.com aangemelde stagemogelijkheid binnen de organisatie van de plaatser. Niet te kwalificeren als een (eerste) baan na het afstuderen of als bijbaan tijdens de studie. Onderdeel van het aanbod.

 19. Student: ieder persoon dat zich heeft ingeschreven als student aan een erkende MBO, HBO of WO-opleiding in Nederland en/of particuliere opleiding en zich heeft aangemeld op de website www.oanax.com.

 20. Toegangsgegevens: Het gebruik van de gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord geeft de gebruiker toegang tot de gegevens.

 21. Wallet: een onderdeel dat een plaatser inzicht geeft in de hoeveelheid aanbod dat nog geplaatst kan worden.

 22. Website: de website www.oanax.com.

 23. Werkgever: de persoon of organisatie die ten behoeve van het vinden van een passende gebruiker voor een stage of afstudeeropdracht de CV/gebruikersprofielen-database raadpleegt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten en opdrachten tussen Oanax en (potentiële) werkgevers voor bij Oanax ingeschreven studenten.

 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij van Oanax is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 4. Oanax is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website of via e-mail, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. Indien de plaatser het niet eens is met de wijzigingen, is de plaatser gerechtigd om dat binnen deze 30 dagen kenbaar te maken aan Oanax (d.m.v. e-mail of schriftelijk aangetekend), in welk geval de plaatser het recht heeft de overeenkomst met Oanax direct op te zeggen. Eventuele reeds aan Oanax verschuldigde en/of door Oanax gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar.

Artikel 3 Plaatsing door gebruiker

 1. De plaatser zorgt voor de plaatsing van zijn/haar eigen organisatieprofiel en eventuele aanbod op www.oanax.com door middel van invulling en verzending van de elektrische formulieren die zijn aangegeven op de website. Verzending hiervan kan geschieden via elektronisch dataverkeer of, indien daartoe nadere afspraken bestaan, door middel van e-mail aan Oanax.

 2. De plaatser is hierbij volledig verantwoordelijk voor juiste en volledige opgave van hun eigen informatie, alsmede voor het up-to-date houden daarvan, bij opname in onze organisatieprofiel- en aanbod-databases.

 3. De door de plaatser opgegeven informatie kan naar eigen inzicht door Oanax worden aangepast. Oanax heeft het recht om organisatieprofielen dan wel aanbod te weigeren wanneer de daarin opgegeven gegevens als illegaal, onethisch of ongepast kunnen worden beschouwd.

 4. De gebruiker zorgt voor de plaatsing van zijn/haar eigen gebruikersprofiel op de website. Zij blijven zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gegevens. De door studenten opgegeven informatie wordt door Oanax niet aangepast.

Artikel 4 Totstandkoming van de match

4.1 Plaatsing aanbod door werkgever

 1. Het aanbod moet voldoen aan tenminste één van de onderstaande criteria:

  • Correctheid, volledigheid en relevantie: de gegevens zijn correct en volledig ingevuld en ter zake doende voor het aanbod.

  • Leerzaam: het aanbod is leerzaam voor de gebruiker in de zin dat hij nuttige ervaringen kan opdoen passend bij zijn/haar niveau.

  • Leuk: het aanbod vindt plaats in een aangename omgeving waarbij de gebruiker contacten kan opdoen en bevestigen.

 1. Door de plaatser kan een maximaal aantal aanbiedingen op de website geplaatst worden. Dit wordt duidelijk gemaakt in het organisatieprofiel. Voor plaatsing van meer aanbod dient de plaatser schriftelijk dan wel elektronisch toestemming te verkrijgen van Oanax, dit wordt dan vervolgens vrijgegeven in een wallet.

 2. Bij het foutief plaatsen van aanbod, bijvoorbeeld een stage of bijbaan onder de categorie van onderzoeksproject of -casus, zal het aanbod verwijderd worden en hierover een bericht gestuurd worden. Hiervoor zal het bedrag, zoals aangegeven op de website, in rekening worden gebracht van de categorie waartoe het betreffende aanbod behoort.

4.2 Sollicitaties

 1. Op www.oanax.com kunnen gebruikers reageren op het door organisaties geplaatste aanbod met bijbehorende organisatieprofielen. De betreffende gegevens zijn voor gebruikers geanonimiseerd doorzoekbaar, dit wil zeggen dat de (directe) contactgegevens van de plaatser niet beschikbaar zijn bij het zoeken.

 2. Indien een gebruiker reageert op aanbod via de website, ontvangt Oanax een bericht. Oanax meldt vervolgens automatisch (per e-mail of anderszins) aan de plaatser de gegevens van de betreffende gebruiker (zonder contactgegevens). De plaatser wordt verwacht binnen 10 werkdagen na ontvangst van een dergelijke melding te reageren (per e-mail) en te melden of hij/zij geïnteresseerd is in de sollicitatie van de gebruiker of niet.

 3. Indien de plaatser aan Oanax meldt geïnteresseerd te zijn (‘de acceptatie’), stuurt Oanax automatisch de contactgegevens van de gebruiker.

4.3 Uitnodiging

 1. Een plaatser kan ook (wanneer dit is afgesproken met Oanax) via de website, op basis van eigen keuze, één of meer gebruikers uitnodigen voor een sollicitatie voor een stage of afstudeeropdracht. De plaatser kan dit doen door de gebruikersprofielen op de website te doorzoeken. De gegevens van de gebruikers worden geanonimiseerd weergegeven, dat wil zeggen dat de contactgegevens bij het doorzoeken niet beschikbaar zijn.

 2. Oanax stuurt bij ontvangst van de acceptatie van de plaatser een e-mail aan de betreffende gebruiker, met (de vindplaats van) het organisatieprofiel en het geplaatste aanbod. Indien de gebruiker vervolgens via Oanax accepteert, stuurt Oanax zijn/haar contactgegevens naar de plaatser. Deze is vervolgens weer gehouden om binnen 10 werkdagen na ontvangst van de contactgegevens contact op te nemen met de gebruiker.

 3. Indien de plaatser zich niet houdt aan hierboven genoemde termijnen te reageren, heeft Oanax het recht om het aanbod op “niet beschikbaar” te plaatsen, dan wel de vacature(s) en/of het organisatieprofiel van de plaatser op “niet zichtbaar” te zetten.

4.4 Acceptatie

 1. Om een gebruiker te accepteren dient de organisatie tenminste een lidmaatschap te bezitten op www.oanax.com of hebben betaald voor tenminste één aanbod.

 2. De plaatser gebruikt per acceptatie (dit kan zijn door een gebruiker uit te nodigen voor een gesprek) één creditpunt voor het betreffende aanbod. Bij acceptatie wordt er door Oanax gevraagd of het aanbod actief moet blijven of dat de vacature vervuld is.

 3. Bij geen acceptatie blijft het aanbod 2 maanden actief en zijn er geen kosten aan verbonden. Wanneer de plaatser toch na onbepaalde tijd accepteert, zal Oanax het daarvoor overeengekomen bedrag alsnog bij de plaatser in rekening brengen of wordt er een aanbod credit van het account afgehaald.

4.5 Verplichtingen

 1. Indien de gebruiker of plaatser, nadat de match tot stand is gekomen, niet kan voldoen aan één of meerdere van de door hen gemaakte afspraken dient de betreffende partij zijn wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Oanax heeft daarin geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.

 2. Indien de plaatser de stage/afstudeeropdracht, nadat de match tot stand is gekomen, toch niet wenst te laten vervullen, dan wel niet door de desbetreffende gebruiker wenst te laten vervullen, dient de plaatser dat eveneens zo spoedig mogelijk te melden aan de gebruiker. Ook dient de plaatser Oanax hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, onder opgave van de reden. Het niet (laten) vervullen van de stage/afstudeeropdracht heeft echter geen enkele nadere verantwoordelijkheid, dan wel aansprakelijkheid van Oanax ten gevolge.

Artikel 5 Gebruik van gegevens door organisaties

 1. Na het verkrijgen van het door Oanax geanonimiseerde gebruikersprofiel (alsmede van verkregen contactgegevens) verplicht de plaatser zich tot het beperken van het gebruik van de gegevens van de gebruiker uitsluitend voor het vervullen van de betreffende, via de website gemelde relevante aanbod, tenzij de betreffende gebruiker toestemming heeft gegeven voor ander gebruik van de gegevens.

 2. De door de plaatser geraadpleegde en verkregen gegevens van gebruikers zijn vertrouwelijk en blijven ten alle tijden eigendom van Oanax en haar partnerwebsites. Het is de plaatser verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor het hierboven beschreven doel.

 3. Het is particulieren en organisaties verboden om gebruik te maken van de gebruikersprofielen- en CV-databases voor andere doeleinden dan voor het vervullen van de via www.oanax.com aangemelde relevante vacatures binnen de eigen organisatie en/of de organisatie van hun opdrachtgever. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Oanax.

Artikel 6 Geheimhouding en ongeautoriseerd gebruik

6.1 Geheimhouding toegangsgegevens

 1. Per opdracht kan de plaatser of gebruiker zijn/haar eigen gegevens (o.a. organisatie- of gebruikersprofiel, lopende sollicitaties en ontvangen reacties) online bekijken en bijhouden. Om dit te doen kiest men bij aanmelding een persoonlijk wachtwoord en fungeert het opgegeven e-mailadres als gebruikersnaam.

 2. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zorgvuldige bewaring en geheimhouding van het wachtwoord. Oanax heeft in deze zaak geen verantwoordelijkheid.

 3. De gebruiker is verantwoordelijk zorg te dragen dat deze gegevens niet in handen komen van onbevoegde personen of organisaties. Indien dit toch het geval mocht zijn is de gebruiker gehouden dit zo spoedig mogelijk te melden aan Oanax.

 4. Indien Oanax ontdekt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat ongeautoriseerde derden gebruik (kunnen) maken van de services en/of toegang hebben tot de website door het gebruiken van de toegangsgegevens van een bepaalde gebruiker, dan is het Oanax toegestaan om actie te ondernemen en de toegang (d.m.v. deze toegangsgegevens) te blokkeren, zonder dit vooraf te melden aan de gebruiker. Oanax zal vervolgens, op verzoek van de betreffende plaatser, een nieuw wachtwoord verstrekken, mits er geen reden is om aan te nemen dat het ongeautoriseerd gebruik te wijten was aan een gedraging of tekortkoming van de betreffende gebruiker.

6.2 Ongeautoriseerd gebruik

De plaatser onthoudt zich van het ongeautoriseerd gebruik van de website en/of de services. Meer specifiek betekent dit dat de plaatser:

 1. Geen informatie op de website zal achterlaten die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid;

 2. Geen gegevens omtrent zichzelf en zijn/haar aanbod verstrekt die onjuist zijn;

 3. Geen informatie op de website achterlaat die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden;

 4. De website niet gebruikt om virussen te verspreiden of te laten verspreiden;

 5. De website niet gebruikt, dat het gebruik ervan voor derden wordt verstoord;

 6. Zich onthoudt van het hacken en/of op enige andere wijze ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (en/of manipuleren van) de databases van Oanax, gegevens van anderen en/of d.m.v. de website tot andere computers en netwerken gekoppeld aan het internet.

Indien de plaatser handelt in strijd met het bovenstaande, behoudt Oanax zich het recht om de overeenkomst met de plaatser per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de toegang van de plaatser tot de services en de website te blokkeren.

Artikel 7 Uitvoering

 1. De aan Oanax verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen voor Oanax en niet tot resultaatverplichtingen.

 2. Oanax spant zich tot het uiterste in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

 3. Oanax is bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. Het betrekken van derden bij de opdracht door de plaatser of door Oanax gebeurt uitsluitend met wederzijds goedvinden.

Artikel 8 Elektronisch dataverkeer

 1. Partijen komen overeen dat middels elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn. Ook middels elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken.

 2. Partijen komen overeen dat in geval van een conflict tussen de inhoud, vorm of het verzend-/ontvangsttijdstip van een door de plaatser verzonden elektronisch bericht, of van de door hem/haar op de website opgegeven of achtergelaten informatie, inhoud, vorm of verzend-/ontvangsttijdstip van het door Oanax ontvangen bericht of via de website ontvangen informatie, al dan niet in combinatie met eventuele daarmee samenhangende relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of elektronische databases van Oanax, dit als dwingend bewijs geldt in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de plaatser.

Artikel 9 Facturatie en betaling

 1. Voor het plaatsen van aanbod middels een lidmaatschap op de website, dan wel het opvragen van contactgegevens bij aanbod zoals beschreven in artikel 4.4 is de plaatser een vergoeding verschuldigd aan Oanax zoals staat aangegeven op de website.

 2. Voor de overige services, zoals staat beschreven in deze Algemene Voorwaarde en op de website of zoals specifiek en uitdrukkelijk overeengekomen met Oanax, is de plaatser een tarief verschuldigd.

 3. De plaatser gaat akkoord met communicatie, facturering en automatische herinnering per e-mail.

 4. De plaatser is ten alle tijde gehouden alle door Oanax ingediende facturen zonder verrekening te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Alle vermelde dan wel overeengekomen tarieven zijn in euro’s aangegeven, en zijn exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen en/of heffingen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 6. De plaatser kan zich niet beroepen op niet-ontvangst door mogelijke spam filters en/of geen geldig of juist facturatie e-mailadres en/of andere mogelijke oorzaken voor het niet aankomen van de factuur. De verantwoordelijkheid dat de facturatie per e-mail bij de plaatser aankomt ligt bij de plaatser zelf.

 7. De plaatser heeft altijd zelf inzage in de facturatie op zijn/haar eigen persoonlijke pagina op de website en kan zodoende dus altijd beschikken over een factuur.

 8. Oanax behoudt zich het recht om tarieven regelmatig te herzien. De verschuldigde bedragen dienen door de plaatser onder vermelding van debiteur- en factuurnummer te worden overgemaakt naar: NL68 KNAB 0255734719 t.n.v. Oanax. Sphinxlunet 34D 6221 JH Maastricht.

 9. Betalingen door de plaatser van aan Oanax verschuldigde bedragen aan gebruikers of anderen zijn niet bindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door Oanax en de plaatser bij het aangaan van de overeenkomst. Uitsluitend betalingen aan Oanax zelf werken bevrijdend.

 10. Indien een factuur niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum aan Oanax is betaald, is de plaatser na afloop van de termijn zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is hij/zij een contractuele rente verschuldigd over het openstaande bedrag van één procent per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

 11. De in het bezit van Oanax zijnde doordruk of kopie van de door Oanax verzonden factuur (inclusief een eventuele elektronische kopie van een – al dan niet elektronisch verzonden – factuur) geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

 12. Alle kosten van inning bij niet-tijdige betaling, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de plaatser. Deze kosten kunnen, zodra ten gevolge van het verzuim van de plaatser tijdig te betalen rechtsbijstand door Oanax is ingeroepen respectievelijk de vordering door Oanax ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht bij de plaatser. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste €250,-.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op software, de website, de informatie op de website (met uitzondering van het eventuele auteursrecht op de inhoud van gebruikersprofiel en het aanbod van de plaatser, alsmede logo’s, merken en andere informatie afkomstig van de plaatser, weergegeven op de website, waarvoor de plaatser Oanax bij deze een voortdurend, niet-exclusief gebruiksrecht verstrekt) en de diensten van Oanax, komen uitsluitend toe aan Oanax en/of haar licentiegevers.

Artikel 11 Duur overeenkomst en opzegging

 1. Overeenkomsten met Oanax worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging behoort uiterlijk één kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen looptijd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij Oanax. Eventuele reeds aan Oanax verschuldigde en/of door Oanax gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden door opzegging direct opeisbaar. Bij beëindiging van de overeenkomst en/of het niet tijdig betalen van de factuur(en) zal de toegang tot de website via de toegangsgegevens worden opgeheven.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en disclaimer

 1. Indien de plaatser één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens Oanax, is de plaatser verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten en daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

 2. Deze bepaling laat onverlet het recht van Oanax eventuele andere vorderingen tegen de plaatser in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding of een recht op opschorting (ter zake waarvan eveneens geen nadere ingebrekestelling, noch enige rechterlijke tussenkomst vereist is).

 3. Oanax is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de plaatser ter zake het afzien van een gemaakte match door een gebruiker en/of het niet of niet volledig nakomen door een gebruiker van een match en/of van gemaakte afspraken tussen de gebruiker en de plaatser.

 4. Oanax heeft geen verantwoordelijkheid en sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de inhoud, juistheid, rechtmatigheid, volledigheid of tijdigheid van organisatieprofielen, docentprofielen, aanbod, gebruikersprofielen, Cv’s, banners, links, of enige andere door gebruikers of plaatsers of overige wederpartijen van Oanax op de website geplaatste of via de website verstrekte informatie, alsmede ten aanzien van de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van gebruikers, plaatsers en derden die zich via de website en/of de services profileren.

 5. Oanax is niet aansprakelijk indien misbruik wordt gemaakt van het persoonlijke wachtwoord voor het bijhouden van de eigen gegevens op de websites en voor toegang tot de websites en de services. De plaatser vrijwaart Oanax voor eventuele aansprakelijkstellingen door derden in verband met onrechtmatige toegang tot de website en/of (via de website) tot andere websites, met gebruikmaking van toegangsgegevens.

 6. Oanax is niet verantwoordelijk voor het aantal sollicitaties dan wel de daarbij horende afhandelingen.

 7. Oanax is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van een gebruiker door een plaatser, of andersom ten gevolge van een onjuiste selectie van een stage/afstudeeropdracht/werkgever door een gebruiker.

 8. Oanax is niet gehouden tot het aanleveren van een vervangende gebruiker aan een plaatser, indien een gebruiker en/of een derde/ zijn/haar taak niet of onvoldoende vervult of zich niet of onvoldoende aan de met de plaatser (en/of de derde) gemaakte afspraken houdt.

 9. Oanax is niet aansprakelijk indien zij (al dan niet op grond van onjuiste informatie) besluit om een organisatieprofiel en/of een stage/afstudeeropdracht te weigeren of te verwijderen of om deze op "niet beschikbaar" te plaatsen, noch indien Oanax de plaatsers toegang blokkeert tot de website op basis van het in deze voorwaarden gestelde omtrent ongeautoriseerd gebruik.

 10. Indien een gebruiker een beloning of kostenvergoeding heeft ontvangen van de plaatser, die lager is dan de beloning en/of kostenvergoeding waar hij/zij recht op heeft op grond van een CAO of andere (wettelijke) verplichtingen dan wel gemaakte afspraken, is de plaatser daarbij uitsluiting aansprakelijk voor. Op eerste verzoek van Oanax zal de plaatser Oanax dienaangaande vrijwaren voor aanspraken van gebruikers.

 11. De plaatser is aansprakelijk voor alle eventuele schaden en kosten - waaronder fiscale schade en kosten - die Oanax lijdt als gevolg van het feit dat de plaatser zijn/haar verplichtingen (wettelijke of anderszins) uit hoofde haar werkgeverschap in verband met de stage/afstudeeropdracht door de gebruiker niet is nagekomen. Op eerste verzoek van Oanax zal de plaatser Oanax dienaangaande vrijwaren aanspraken van gebruikers en/of derden.

 12. Oanax besteedt grote zorg aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en andere gegevens, op de wijze zoals weergegeven in het privacy statement op onze website en in overeenstemming met geldende Nederlandse privacywetgeving. Voor het onjuist of onrechtmatig gebruik door derden, die gegevens via de website inzien of rechtmatig gegevens van Oanax ontvangen, kan Oanax niet instaan. Daarvoor sluit Oanax haar eventuele aansprakelijkheid geheel uit, voor zover toelaatbaar conform geldende (privacy)wetgeving. De plaatser vrijwaart Oanax voor alle kosten en schaden (inclusief claims van derden) ter zake van het onjuist of onrechtmatig gebruik van (persoons)gegevens door de plaatser, dan wel door derden die deze gegevens via de plaatser hebben verkregen.

 13. Oanax is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de website of faciliteiten van een internetprovider(s) en/of telecommunicatieaanbieder(s).

 14. Oanax is niet aansprakelijk voor het weigeren of niet plaatsen van een banner, bedrijfspresentatie of andere vormen van adverteren via Oanax, noch voor het verwijderen of beëindigen van communicatievormen via de website of services. De wederpartij vrijwaart Oanax voor alle schaden en kosten, inclusief claims van derden, op grond van het feit dat via Oanax geplaatste, verspreide of geuite communicatievormen als inbreuk makend, illegaal, onethisch of aanstootgevend kunnen worden aangemerkt.

 15. Bij het uitvoeren van een opdracht voor de werving en selectie van gebruikers voor een stage/afstudeeropdracht is Oanax niet aansprakelijk voor schade die de plaatser of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de gebruiker niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, waaronder het niet beschikken over een benodigd diploma of ander bewijs van bevoegdheid.

 16. Mocht op Oanax, ondanks de uitsluiting van haar aansprakelijkheid middels dit artikel, toch enige aansprakelijkheid rusten, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot de directe schade die voortvloeit uit het schadegeval, met een maximum van Euro 250,- per schadegeval, of in geval van een opdracht tot werving en selectie van een gebruiker voor een stage/afstudeeropdracht, een maximum van 30% van het tarief dat op de betreffende opdracht door Oanax gefactureerd kon worden.

 17. Onverminderd enige andere bepaling omtrent tijdige reclamering, vervalt elk eventueel recht op schadevergoeding door Oanax, indien de wederpartij van Oanax niet binnen een redelijk termijn, doch uiterlijk binnen drie maanden ontstaan van de schade dan wel het bekend worden van, met de schade ten gevolge van een schadeveroorzakend voorval, een schriftelijke en gemotiveerde klacht ter zake heeft ingediend bij Oanax, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de wederpartij.

 18. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts, voor zover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oanax en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 13 Privacy Statement

13.1 Doel van de gegevens

Oanax gebruikt uw gegevens voor statistische doeleinden en om een indruk te krijgen van uw behoeften om u een betere service te kunnen verlenen. Uw privé gegevens worden hiervan losgekoppeld. Daarnaast gebruikt Oanax de door de gebruikers aangeleverde gegevens ten behoeve van het leveren van services via de website dan wel anderszins.

13.2 Ontvangers gegevens

Uw privégegevens blijven anoniem mits u ervoor kiest, middels contactverzoeken, om uw gegevens te delen met een andere Oanax gebruiker. Uw data zal nooit worden gedeeld met andere partijen mits u daar zelf toestemming voor geeft.

13.3 Opslag gegevens

De door u zelf ingevulde gegevens via de online formulieren op Oanax en de contactverzoeken tussen Oanax gebruikers worden door Oanax bewaard. Data op Oanax zal bewaard blijven zolang Oanax bestaat, mits de eigen ingevoerde data door de gebruiker wordt verwijderd. Het is ten alle tijden mogelijk om uw account- en privé gegevens uit onze databanken te verwijderen.

13.4 Rechten

 1. Recht op inzage

  U hebt ten alle tijden recht op het inzien van uw, bij Oanax bekende, gegevens. Deze zijn te vinden via de persoonlijke pagina die u als gebruiker bereikt door het invoeren van uw toegangsgegevens.

 1. Recht op rectificatie

  Oanax maakt het voor u mogelijk uw gegevens zelf te herzien en indien nodig bij te werken en te corrigeren. Deze zijn aan te passen via de persoonlijke pagina die u als gebruiker bereikt door het invoeren van uw toegangsgegevens.

 1. Recht op wissen van uw gegevens

  U heeft ten alle tijden recht op het verwijderen van uw gegevens. Ook dit doet u via de persoonlijke pagina die u als gebruiker bereikt door het invoeren van uw toegangsgegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u vindt dat Oanax niet juist met uw gegevens omgaat.

 1. Verplichte gegevens

  Oanax verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren (zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres), zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Wanneer deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Oanax de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Oanax met anderen dan hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Oanax behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Oanax dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Oanax te beschermen. Daarbij tracht Oanax altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Artikel 14 Slotbepalingen

 1. Overeenkomsten met Oanax worden beheerst door het Nederlands recht. Mocht er een geschil voortkomen uit of samenhangend met de overeenkomst met Oanax voor het gebruik van de diensten, dan zullen beide partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventuele derden in te schakelen. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Utrecht.

 2. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, blijven de overige voorwaarden van kracht. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

 3. De gebruiker/plaatser verklaart hierbij bovenstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden en het privacy statement.