Algemene Voorwaarden
Welkom bij Oanax! Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") regelen het gebruik van onze website en diensten. Door gebruik te maken van onze website en diensten, stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van onze website en diensten.

1. Gebruikersgerechtigdheid

Onze website en diensten zijn bedoeld voor personen van ten minste 13 jaar of ouder. Door gebruik te maken van onze website en diensten, verklaart u dat u ten minste 13 jaar of ouder bent.


2. Gebruik van de Diensten

Onze website en diensten zijn ontworpen om gebruikers te helpen bij het creëren en deelnemen aan uitdagingen, wervingsactiviteiten en andere activiteiten. Hoewel we streven naar een veilige en beveiligde omgeving, kunnen we niet garanderen dat alle gebruikers te goeder trouw handelen. Door gebruik te maken van onze website en diensten, erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de acties of omissies van gebruikers, organisaties of gemeenschappen.


3. Gebruikersverplichtingen

We vereisen van onze gebruikers dat ze eerlijk zijn in hun uitdagingen en wervingsactiviteiten en verbieden oplichtingspraktijken. U stemt ermee in om onze website en diensten niet te gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel of om enige wetten in uw rechtsgebied te overtreden.


4. Verwijdering van inhoud en accounts

Wij behouden ons het recht voor om ongepaste afbeeldingen, teksten en gebruikersaccounts van onze website en diensten te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om gebruikersaccounts te beëindigen die deze Voorwaarden of ons beleid schenden.


5. Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheidsovereenkomsten zijn tussen gebruikers en tussen gebruikers en organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schending van vertrouwelijkheidsovereenkomsten.


6. Tarieven en betalingen

We behouden ons het recht voor om regelmatig tarieven te herzien. Facturen dienen binnen 21 dagen te worden betaald en de kosten van te late betalingen zijn de verantwoordelijkheid van de andere partij. Automatische betalingen zijn van kracht als de gebruiker hiermee akkoord gaat.


7. Gegevensopslag

We bewaren gebruikers-, organisatie- en gemeenschapsgegevens voor onbepaalde tijd, tenzij de eigenaar van de gegevens ons verzoekt de gegevens te verwijderen. Er wordt adequate gegevensopslag gevolgd.


8. Aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor activiteiten die voort Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden


9. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.


10. Privacybeleid

Ons Privacybeleid regelt de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door onze website en services.


11. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud en materialen op onze website en services zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten. U mag geen enkele inhoud of materialen kopiëren, reproduceren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


12. Vrijwaring

U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, schade of kosten die voortvloeien uit uw gebruik van onze website en services.


13. Slotbepalingen

Overeenkomsten met Oanax worden beheerst door Nederlands recht. Mocht er een geschil ontstaan uit of in verband met de overeenkomst met Oanax voor het gebruik van de diensten, dan zullen beide partijen eerst met elkaar overleggen voordat ze derden inschakelen. Geschillen worden beslecht door de rechtbank van het district Utrecht.


Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet wettelijk geldig blijken te zijn of niet wettelijk kunnen worden toegepast, blijven de overige Voorwaarden van kracht. De bepalingen die niet wettelijk geldig zijn of niet wettelijk kunnen worden toegepast, worden vervangen door bepalingen die zo dicht mogelijk bij de te vervangen bepalingen liggen.


Door gebruik te maken van onze website en services verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat deze na te leven.
Privacybeleid
Dit Privacybeleid legt uit hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de Oanax Tool gebruikt (de "Tool").


1. Gebruikersaccounts

We bieden gebruikers de mogelijkheid om een account aan te maken met hun Google- of LinkedIn-inloggegevens. Wanneer u deze functie gebruikt, verzamelen we informatie uit uw Google- of LinkedIn-profiel en uw e-mailadres. U kunt er ook voor kiezen om ons aanvullende informatie te verstrekken of uw eigen e-mailadres te gebruiken om een account aan te maken. U kunt op elk moment de Google- of LinkedIn-verbinding verbreken en de Tool blijven gebruiken met uw eigen e-mailadres. We verzamelen uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die u ons verstrekt om de diensten van de Tool te kunnen leveren. U kunt op elk moment uw account en alle bijbehorende output verwijderen. Wanneer u uw account verwijdert, wordt uw output geanonimiseerd.


2. Organisaties en gemeenschappen

We laten gebruikers organisaties en gemeenschappen aanmaken en zich hierbij aansluiten binnen de Tool. Wanneer u zich bij een organisatie of gemeenschap aansluit, verzamelen we uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die u verstrekt. Organisaties en gemeenschappen zijn eigenaar van de data, inclusief modellen, objecten en activiteiten, die binnen hun respectieve ruimtes worden gecreëerd. U kunt op elk moment organisaties en gemeenschappen verlaten.


3. E-mailcommunicatie

U kunt ervoor kiezen om e-mailcommunicatie te ontvangen van organisatie- en gemeenschapsruimtes. U kunt deze e-mailcommunicatie op elk moment uitschakelen of inschakelen.


4. Aanvragen

Aanvragen die door gebruikers zijn ingediend, kunnen op elk moment door de gebruiker worden verwijderd.

5. Informatiedeling

We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve zoals beschreven in dit Privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders die namens ons diensten verlenen, zoals hosting en het verwerken van betalingstransacties. We kunnen ook uw persoonlijke informatie bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen, of in geval van een fusie, overname of verkoop van activa.


6. Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We kunnen echter de veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen.


7. Privacy van kinderen

De Tool is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en gelooft dat uw kind persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op.


8. Zichtbaarheid van gebruikersgegevens

In de Tool kunnen bepaalde gebruikersgegevens zichtbaar worden voor andere gebruikers als gevolg van het creëren van digitale relaties met elkaar. Deze gegevens omvatten informatie zoals e-mail of telefoonnummer en zijn alleen zichtbaar voor gebruikers die een relatie met elkaar hebben gevestigd. De soorten relaties die binnen de Tool kunnen worden gecreëerd, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, activiteit-/uitdagingrelaties, wervingsrelaties, groepsrelaties, gemeenschapsrelaties en organisatierelaties. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat de informatie die ze verstrekken zichtbaar kan worden voor andere gebruikers als gevolg van het creëren van deze relaties. We nemen redelijke maatregelen om de zichtbaarheid van gebruikersgegevens alleen te beperken tot degenen met een relevante relatie. Relaties zijn dynamisch en kunnen automatisch worden verwijderd in bepaalde gevallen, zoals bij het verlaten van een organisatie. Gebruikers kunnen ook bepaalde relaties opslaan, die op elk moment door de gebruiker kunnen worden verwijderd. We moedigen gebruikers aan om voorzichtigheid en discretie te betrachten bij het creëren van relaties binnen de Tool.


9. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we kennisgeving geven of toestemming verkrijgen zoals vereist door de wet. Neem contact met ons op Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via team@oanax.com.